Vedtægter for Støtteforeningen Rolfsted IF’s Venner

§1 Stiftelse:
Foreningen er stiftet 6. december 1982.

§2 Foreningens navn:
Foreningens navn er ”Støtteforeningen Rolfsted IF’s Venner”.
Foreningens hjemsted er Rolfsted, Faaborg-Midtfyn Kommune.
Foreningens postadresse er kassererens.

§3 Formål:
Foreningens formål er, at yde økonomisk støtte til Rolfsted Idrætsforenings aktiviteter.
Støtte kan søges af Rolfsted Idrætsforenings afdelinger via Rolfsted Idrætsforenings hovedbestyrelse.
Foreningens økonomiske fundament bygger på indtægtsgenerering via sociale arrangementer som fester,
koncerter o. lign. Foreningen påtager sig afvikling af arrangementer som bestyrelsen vurderer det
hensigtsmæssigt med indtægt for øje. Foreningen er neutral, og har ikke indflydelse på Rolfsted Idrætsforening.

§4 Finansiel investering:
Foreningen kan vælge at foretage investering af foreningens indestående i pengeinstitut med gevinst for øje.
Sådanne investeringer skal foretages via pengeinstitut.
Beslutning om evt. investering af foreningens midler skal træffes af bestyrelsen via simpelt flertal.
Risikomæssigt skal den samlede investering være fordelt på aktier og obligationer.
Det økonomiske niveau for investeringen må maximalt være 50% af indestående i pengeinstitut på tidspunktet
for den givne investering. Investeringen skal til enhver tid kunne frigives.

§5 Medlemmer:
Medlemmer af Støtte foreningen Rolfsted IF’s Venner:
• Personer, som har betalt medlemskontingent i Rolfsted Idrætsforening, og er fyldt 18 år.
• Personer, som er valgt til bestyrelse eller udvalg i Rolfsted Idrætsforening.
• Bestyrelsesmedlemmer i Støtteforeningen Rolfsted IF’s Venner.
Ovenstående har alle stemmeret ved generalforsamlingen.
Kontingent betales én gang årligt, og beløbets fastsættes i dialog med Rolfsted Idrætsforenings hovedbestyrelse.
2

§6 Regnskab:
1) Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2) Foreningens regnskab opdeles i resultatopgørelse og balance.
3) Enhver udgift og indtægt dokumenteres efter regnskabslovens regler.

§7 Tegningsregler:
Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Tegningsberettiget for foreningen:
• Formand
• Næstformand
• Kasserer
Alle 3 skal have fuldmagt til bankkonti.
Ved banktransaktioner kræves andenhånds godkendelse.
Betaling af foreningens løbende udgifter indtil kr. 2.500 pr. transaktion kan dog foretages af et af bestyrelsen
udpeget medlem.
Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves simpelt flertal i bestyrelsen.

§8 Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og gerne minimum en suppleant, der vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret, og ved afstemning gælder simpelt flertal.
Suppleant har ikke stemmeret.
Der afholdes minimum 4 årlige bestyrelsesmøder.
Det tilstræbes, at der vælges minimum et medlem, der har tilknytning til Rolfsted Idrætsforenings
hovedbestyrelse
• I ulige år er 2 bestyrelsesmedlemmer; formand samt 1 medlem, på valg.
• I lige år 3 bestyrelsesmedlemmer; næstformand og kasserer samt 1 medlem på valg.
• Årligt vælges om muligt suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
Suppleanter vælges for en 1-årig periode.
Derudover vælges en revisor, samt en revisorsuppleant årligt.
Ved mangel på kandidater har bestyrelsen, hvis generalforsamlingen godkender dette, mulighed for selv at
rekruttere op til 2 medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§9 Hæftelse:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen form for hæftelse.

§10 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
3
Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar, og indvarsles ved opslag i Rolfhallen og på
Rolfsted Idrætsforenings hjemmeside senest 14 dage før afholdelse.
Dagsordenen skal på generalforsamlingen have følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning til godkendelse
c) Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til orientering
d) Orientering om kommende aktiviteter
e) Behandling af indkomne forslag
f) Valg til bestyrelsen
g) Valg af revisor og revisor suppleant
h) Eventuelt
Forslag til punkt e) skal være formanden skriftlig i hænde senest fire dage før generalforsamlingen.
Eventuelle vedtægtsændringer foretages under punkt e), og kan kun foretages på generalforsamlingen.
Disse vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen vedtager dette.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen, og skal bekendtgøres
på samme måde som ordinær generalforsamling.
For stemmeret er tilstedeværelse påkrævet.
Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foregå.

§11 Retningslinjer for bestyrelsesmedlemmer:
Det forventes at et bestyrelsesmedlem besidder kompetencer, som understøtter at foreningen formål
imødekommes, hvilket vil sige at man skal medvirke til at bestyrelsen præsterer bedst muligt.
Bestyrelsen skal sikre værdiskabelsen i foreningen på kort og langt sigt, og til enhver tid være ansvarlig for
foreningens strategi.
Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige, og modtager ikke økonomisk kompensation/vederlag for hvervet.
Den siddende bestyrelse kan enigt beslutte, at bestyrelsesmedlemmer deltager gratis i foreningens egne
aktiviteter og/eller kan invitere et fastsat antal gæster med til et givent arrangement.

§12 Opløsning af foreningen:
Foreningen kan opløses når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer på to på hinanden
(ordinær/ekstraordinær) generalforsamlinger stemmer herfor.
Ved en eventuel opløsning tilfalder foreningens aktiver Rolfsted Idrætsforening.


December, 2022